Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen van artikelen bij DICOMED B.V. zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Met het doen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene leveringsvoorwaarden.

1.2 DICOMED B.V. is gerechtigd vanwege specifieke omstandigheden een bestelling te weigeren. Hiervan wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst van een bestelling een bericht aan de klant gestuurd.

1.3 DICOMED B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

2. Prijzen

2.1 De prijzen vermeld in folders, brochures, tijdschriften, internetpagina, etc zijn in euro's inclusief BTW. Voor zendingen naar adressen binnen Nederland wordt een bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. Voor zendingen buiten Nederland worden de werkelijke verzendkosten in rekening gebracht.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en DICOMED B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

 

3. Betaling

3.1 De klant kan voor de betaling een keus maken uit in ieder geval de volgende betaalwijzen: betaling op onze bankrekening. Overige betalingsmogelijkheden worden op de site van DICOMED B.V. aangegeven.

 

4. Levering

4.1 DICOMED B.V. is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.

4.2 Levering geschiedt via Post NL aan het door de klant opgegeven adres.

4.3 DICOMED B.V. is verantwoordelijk voor een goede aflevering van het product. Het risico ter zake van de producten gaat op moment van levering op de klant over.

4.4 De levertijd in Nederland is in de regel binnen vijf werkdagen na bestelling. De levertijd varieert echter tussen vier en tien werkdagen.

4.5 Voor levering aan landen binnen Europa wordt een extra levertijd van circa 5 (vijf) werkdagen gehanteerd. Voor landen buiten Europa geldt een extra levertijd van circa 10 (tien) werkdagen.

4.6 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 

5. Reclame

5.1 Zodra het artikel door de klant is ontvangen heeft deze de plicht te controleren of het artikel aan de overeenkomst beantwoord.

 

6. Eigendom

6.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke op het door DICOMED B.V. geleverde artikel berusten, te respecteren.

6.2 De door DICOMED B.V. geleverde artikelen blijven haar eigendom zolang de klant niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.

 

7. Diversen

7.1 Wanneer DICOMED B.V. gedurende enige tijd de bepalingen uit de algemene verkoopvoorwaarden soepel hanteert, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.

 

8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DICOMED B.V. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat DICOMED B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan DICOMED B.V. kan worden toegerekend.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld